ระหว่างทาง

posted on 27 Jan 2015 13:41 by blastnest
 
เข้าใจว่าเป้าหมายคือเป้าหมายเดียวกัน
แต่ระหว่างทางที่จะไปให้ถึงนั้นต่างกัน
 
จะทำยังไงเมื่อคนอีกหลายล้านคนยังไปไม่ถึงตรงจุดนั้น
เหมือนจะผลักคนไปให้ถึงเส้นชัย ทั้งๆที่เค้ายังไมไ่ด้ผูกเชือกรองเท้าเลย
 
สิทธิมนุษยชน คนเท่ากัน เป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย
ศาสนา ศรัทธา ดูเหมือนทำให้คนขัดแย้งกัน
แต่เราปฏิเสธความกลมเกลียวที่มาจากการยึดเหนี่ยวความเชื่อบางอย่างร่วมกันได้หรือ
 
เคยเห็นไหม คนที่มีชีวิตอยู่ด้วยศรัทธา ด้วยความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าซึ่งพิสูจน์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้
ในแง่ดี ก็มีแง่ร้าย คนฆ่ากันเพราะศรัทธาที่มีต่อพระเจ้า
 
กระนั้นเราก็ยังเชื่อว่า เราไม่อาจบังคับให้ทุกคนเลิกเชื่อเลิกศรัทธาได้ในทันทีทันใด
เช่นเดียวกับที่เราบังคับให้ใครรักกันไม่ได้
 
เป้าหมายของเราคือการทำให้คนเคารพกันและกัน ในความเป็นมนุษย์ที่แต่ละคนมี
แต่จะทำอย่างไรให้นุ่มนวลที่สุด และไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองถูกผลักออกเป็นชนกลุ่มน้อย
นั่นล่ะที่ยากที่สุดสำหรับนักสิทธมนุษยชน

Comment

Comment:

Tweet